Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Komory
Přehled politického vývoje

Místní legendy - na Komory údajně odešly dvě rodiny z Arábie po smrti krále Šalamouna.

6. století - lidská sídla na ostrově Anjouan (Nzwani) - doloženo archeology.

Před 1000 n. l. - příchod obyvatel malajsko-indonéského původu.

Počátek 11. století - legendární perský král Husajn ibn Alí údajně nechal osídlit Komory.

Před 14. stoletím - na Komory přicházejí bantuské kmeny z oblasti Mozambiku. Na Anjouanu naráží na dřívější malajsko-indonéské obyvatelstvo.

15. století-16. století - příchod arabských obchodníků z oblasti Šírázu. Příchod islámu. Sultanáty na Grand Comore (Njazidja) a Anjouanu.

kolem 1505 - Portugalci přistávají na Grand Comore.

16.-17. století - obchodní zájmy vyvolávají nepřátelství mezi jednotlivými sultanáty.

Počátek 17. století - otroci se stávají největším vývozním artiklem.

1785 - na Komory jsou podnikány výpravy sakalawského království z Madagaskaru za účelem získávání otroků, kteří byli dále prodáváni Francouzům k práci na cukrových plantážích. Mayotte (Mahoré) je téměř zbaven veškerých obyvatel. Mayotte a Mohéli (Mwali) následně osídleny emigranty z Madagaskaru.

1841 - malgašský (tj. z Madagaskaru) vládce přenechává Mayotte Francii.

1865 - sociální struktura Komor je tvořena třemi třídami - vládnoucími Araby, svobodnými obyvateli a cca 40 % otroků, často přivezených z Afriky.

2. polovina 19. století - nepřehledné rozepře mezi jednotlivými sultány podporovanými různými britskými, francouzskými a německými zájmy.

1869 - otevření Suezského průplavu omezuje význam Komor.

1886 - Komory se formálně stávají francouzským protektorátem.

1908 - Komory se stávají součástí francouzské kolonie Madagaskar.

1912 - abdikace posledního sultána. Francouzská koloniální správa přinesla přinejlepším smíšené výsledky. Populace ostrova mezi roky 1900 a 1960 vzrostla o 50 %. Pěstování potravin bylo zanedbáváno a ostrovy se staly závislými na vývozu vanilky, ylang-ylangu, hřebíčku, kakaa a kopry.

1942 - Britové provádějí invazi na Komory a Madagaskar, svrhávají pro-Vichystickou administrativu a vládu předávají Svobodné Francii gen. de Gaula.

1946 - Komory se stávají zámořským územím Francie a získávají zastoupení ve francouzském parlamentu.

1958 - referendum. Komořané se rozhodli zůstat součástí Francie.

1961 - Komory získávají autonomii - do vnitřních záležitostí nebude Francie nadále zasahovat.

60. léta - politika je ovládána bohatými profrancouzskými elitami, zpravidla potomky předkoloniálních sultánských rodin. Nejvlivnějšími stranami byly vládní Zelená strana (Parti Vert, pozdější Union Démocratique des Comores/Demkratický svaz Komor - UDC) a opoziční Bílá strana (Parti Blanc, pozdější Rassemblement Démocratique du Peuple Comorien/Demokratické shromáždění komorského lidu - RDPC). Nejvlivnějším politikem byl šajch Saíd Mohammed, předseda Zelené strany a předseda vládní rady. Opozice se snažila prosadit pozemkovou reformu a změnu jednostranného zaměření komorského exportu.

1970 - šajch po jeho smrti nahrazuje Ahmed Abdalláh. Konzervativní Abdalláh nebyl spokojen s nedostatečnou podporou Francie proti radikalizujícím se studentům požadujícím nezávislost.

1972 - UDC a RDPC začaly vnímat nezávislost jako "polítováníhodnou nutnost".

1974 - referendum. Tři ostrovy se rozhodly pro nezávislosti, pouze Mayotte zůstal soušástí Francie.

6. 7. 1975 - jednostranně vyhlášena parlamentem nezávislost na Francii. V čele vlády stanul Ahmed Abdalláh. Francie přerušila programy pomoci, které představovaly až 40 % komorského rozpočtu.

3. 8. 1975 - převrat koalice šesti stran označovaných jako Národní sjednocená fronta (Front National Uni). Převratu pomáhal i francouzský žoldák Gilbert Bourgeaud (známější jako Bob Denard či Saíd Mustafa M'Hadjou). V čele státu tříčlenný direktoriát.

31.12.1975 - Francie formálně uznala nezávislost Komor (bez Mayotte).

Leden 1976 - v čele vlády stanul Alí Soilih, původně z Bílé strany. Vyhlásil radikální socialistické reformy a zemi začal organizovat v maoistickém duchu. Značně nepřátelské vztahy s Francií.

1977 - pokus o převrat.

Květen 1978 - převrat - armáda nevyvíjí významný odpor proti 50 členné jednotce původem francouzských výsadkářů vedených Bobem Denardem. Ali Soilih byl o čtrnáct dní později zavražděn, oficiálně při pokusu o útěk. Po několika dnech vlády dočasné exekutivy se moci ujal Ahmed Abdalláh, který se svým bývalým viceprezidentem převrat financoval.

Říjen 1978 - přijata nová ústava a Abdalláh zvolen prezidentem. Z komor se stala Federativní islámská republika Komory.

1981 - pokus o převrat.

Únor 1982 - zaveden vláda jediné strany. Režim se opíral o vojenskou moc prezidentské gardy vedené Denardem. Ekonomicky byla země zcela závislá na zahraniční pomoci.

1985 - pokus o převrat.

27. 11. 1989 - Abdalláh zavražděn.

29. 11. 1989 - dočasný prezident svržen Denardem a prezidentskou gardou. Do prezidentského úřadu dosazen Mohamed Said Djohar. Následují protidenardovské demonstrace a zastavení zahraniční pomoci.

15.12.1989 - Denard se vzdává francouzským silám, je deportován do Jižní Afriky, kde je uvržen do domácího vězení. V roce 1993 byl ve Francii souzen a osvobozen.

Březen 1990 - Djohar zvolen prezidentem.

1995 - pokus o převrat vedený Denardem. Djohar sesazen. Intervence francouzských oddílů, Denard se vzdává.

1996 - prezidentem zvolen Mohamed Abdulkarim Taki, připravuje ústavu, která by posílila pravomoci prezidenta a zavedla islámské právo.

Srpen 1997 - ostrovy Anjouan a Moheli vyhlásily nezávislost.

Září 1997 - jednotky z Grand Comore se snaží neúspěšně obsadit Anjouan.

1998 - Taki umírá na infarkt, nahrazuje jej Tadjidine Ben Said Massounde.

Duben 1999 - Massounde se snaží dosáhnou dohody o autonomii Anjouanu a Moheli. Massounde je svržen náčelníkem generálního štábu Azali Assoumanim.

2001 - na Anjouanu dochází k sérii pučů a kontrapučů, pro- či protikomorských.

Prosinec 2001 - referendum přijímá novou ústavu pro jednotné Komory.

Duben 2002 - Assoumani jmenován prezidentem znovu sjednocených Komor. Ostrovy jsou však v praxi napůl nezávislé, vedené vlastními prezidenty.

Prosinec 2003 - dosažena dohoda vůdců jednotlivých ostrovů o podobě sdílení moci. Toto připravuje cestu k volbám.

2004 - probíhají místní i parlamentní volby. Moci se ujímá první federální vláda na základě ústavy z roku 2001.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.