Úvod Latinská Amerika Subsaharská Afrika Blízký východ Asie Tichomoří O těchto stránkách
Svazijsko
Přehled politického vývoje

Počátek 19. století - pronikání Svazijců (území původně osídleno Sothy), boje se Zuly.

Asi 1820 - Svazijci ustoupili pod vedením náčelníka Sobhuzy před zuluskými útoky na území dnešního Svazijska.

1830 - vytvořen svazijský kmenový svaz.

Od 1846 - Búrové se začínají usazovat na území Svazijska.

1889 - náčelník Mbandzeni požádal proti postupující búrské kolonizaci Velkou Británii o ochranu.

1894 - Svazijsko se dostává pod společnou správu Velké Británie a Transvaalu.

1903 - po búrské válce (1899-1902) se Svazijsko stalo britským protektorátem.

1907 - Svazijsko se stává územím pod správou britské Vysoké komise (High Commission territory). Vysoký komisař spravoval Basutsko, Bečuánsko a Svazijsko, vláda byla uskutečňována prostřednictvím místních vládců.

1921 - na trůn nastupuje král Sobhuza II.

Počátek 60. let - růst národněosvobozeneckého hnutí.

1962 - vytvořen Ngwanský národní osvoboditelský kongres (Ngwane National Liberatory Congress - NNLC).

1964 - vstupuje v platnost první svazijská ústava. Král Sobhuza II. založil vlastní politickou stranu Imbokodvské národní hnutí (Imbokodvo National Movement - INM), která obsadila všechna křesla v nově vytvořené Legislativní radě.

1967 - vstoupila v platnost nová ústava, která zavedla omezenou samosprávu. Legislativní rada byla rozpuštěna a INM v následujícíh volbách do dvoukomorového parlamentu, složeného ze sněmovny a senátu, obsadila všech 24 volených míst. Přestože NNLC nezískala žádné místo v parlamentu, stala se hlavní opoziční stranou.

1968 - Svazijsko vyhlásilo nezávislost v rámci Commonwealthu v čele s králem Sobhuzou II. vládnoucím už 48 let v britském protektorátu. Přijata nová ústava podle které je část členů parlamentu jmenováno králem. Nové označení země Ngwane se neujalo. Savzijsko vstoupilo do OSN. Sobhuza II. byl jedním z nejdéle vládnoucích panovníků v novodobých dějinách (1921-82).

70. léta - Sbližování s JAR a Velkou Británií.

1972 - v parlamentních volbách do dolní komory parlamentu získala vládnoucí INM 21 křesel a opoziční NNLC získalo zbývající 3 křesla.

1973 - král Sobhuza II. zrušil platnost ústavy, rozpustil parlament a zakázal politické strany.

1977 - parlamentní systém byl zrušen a nahrazen tradičními kmenovými společenstvími.

1978 - přijata nová ústava, která zakotvovala volenou reprezentaci v podobě místních rad (Thinkundla), které navrhovaly kandidáty, kteří dále byli voleni tajnou volbou. Král si ponechal právo jmenovat část poslanců. Role parlamentu však byla jen poradní, Sobhuza II. vládne téměř absolutisticky.

1981 - oslavy 60 let vlády Sobhuzi II.

1982 - Národní rada Svazijska, poradní orgán ve věcech svazijských tradic, složená ze členů královské rodiny, přejmenována na Nejvyšší radu státu (Liqoqo). Král Sobhuza II. zemřel a na trůna nastupuje jeho jedenáctiletý syn Makhosetive (Makhosimvelo). V letech 1982-86 však za něj vládne královna Dzeliwe Indlovukazi jakožto regentka. Toto mezidobí je poznamenáno politickou nestabilitou a nástupnickými spory.

1983 - královna regentka Dzeliwe je odstraněna a regentkou se stala královna Ntombi, matka Makhosetiva. Vytvořena Lidové sjednocené demokratické hnutí (Pudemo).

1986 - Moakhosetive byl o tři roky dříve než bylo původně zamýšleno korunován jako Mswati III. Rozpouští Nejvyšší radu státu (Liqoqo).

1987 - konány volby, ale účast je nízká, což podle mínění mnohých ilustruje nespokojenost obyvatel se systémem Thinkundla.

1990 - Strana Pudemo vyzvala k reformě volebního systému.

1991 - král souhlasí s reformou volebního práva a vytváří za tím účelem komisi, kterou Pudemo odmítá.

1992 - král proto vytvořil druhou komisi. Pudemo odmítá i návrhy druhé komise. Král rozpustil parlament a oznámil, že bude až do voleb vládnout pomocí dekretů.

1993 - v září a říjnu se konaly první svobodné parlamentní volby. Král si však zachovává značnou moc.

1995 - Svazijská federace odborových svazů (Swaziland Federation of Trade Unions - SFTU) organizuje generální stávku.

1996 - z důvodu nenaplnění požadavků na zavedení demokratické správy vyhlásila strana Pudemo kampaň občanské neposlušnosti a požaduje ústavní změny a zavedení plnohodnotného parlamentního systému. Král vytvořil Komisi k revizi ústavy (Constitutional Review Commission), která by měla vypracovat návrh nové ústavy.

1997 - SFTU vyhlásila další generální stávku, kterou vláda odmítla jako ilegální. V listopadu konány volby do Národního shromáždění. Politické strany však stále zakázány.

2001 - Komise k revizi ústavy navrhla rozšíření královských pravomocí a zachování zákazu politických stran.

2003 - v říjnových parlamentních volbách získala poslanecké křeslo i významný prodemokratický aktivista Obed Dlamini.

2004 - v důsledku několik let trvajícího špatného počasí vyhlášena humanitrání krize. Podle OSN je Svazijsko zemí s nejvyšším podílem obyvatelstva zasaženého nemocí HIV/AIDS.

2005 - v březnu rozhodl Svazijský Vysoký soud o tom, že zakázané politické strany právně neexistují, z čehož plyne, že nemohou být připuštěny k debatě o vytváření nové ústavy. Tu král podepsal v srpnu. Nová ústava stále obsahuje zákaz politických stran.

2006 - protesty a demonstrace za politické reformy na hranicích s Jižní Afrikou.

Použité a dopoučené informační zdroje

Tištěné publikace a časopisy:

Elektronické zdroje:
Chcete-li si ověřit dostupnost publikací v některých českých knihovnách, můžete použít Jednotnou informační bránu.
Tyto stránky vznikly v rámci interního grantového projektu VŠE v Praze č. IG 12/05.
Pokud máte nějaké připomínky k obsahu těchto stránek, napište nám.